Cabinet médical du Dr. Kamnerdsiri

Médecin généraliste et de famille conventionné, il peut tenir ses consultations en quatre langues : Français, Anglais, Grec ou Thailandais. Il apporte une assistance particulière à ses patients dans les domaines de la sexologie et de la psychologie post-traumatique. De plus, il est médecin agréé pour la Police Fédérale ainsi que pour la Défense Nationale.

>>> Cliquez ici pour prendre rendez-vous <<<
Dr. Alexandre Kamnerdsiri

คลินิกอายุรกรรม กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

ดร. นพ. วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ เป็นอาจารย์แพทย์ไทยเพียงคนเดียวในปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และยังได้รับเลือกให้เป็นแพทย์ปฏิบัติการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบลเยี่ยม (Police Fédérale) และประจำกระทรวงกลาโหมเบลเยี่ยม (Ministère de la Défense) อีกด้วย

อาจารย์หมอวัชรพลเป็นแพทย์ในระบบประกันสังคม ทำการตรวจรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ตรวจเลือด วัคซีน วางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ส่งต่อการรักษาระหว่างเบลเยี่ยมและไทย แปลและรับรองเอกสารการแพทย์ และอื่น ๆ

การนัดหมายเพื่อรับการตรวจกับอาจารย์หมอวัชรพล สามารถกระทำได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +32 (0)2 538 5718

คลินิกตั้งอยู่เลขที่ 499 Avenue Van Volxem ห่างจากสถานีรถไฟกรุงบรัสเซลส์ Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid / Brussels-South Station ประมาณ 800 เมตร หรือ 7-10 นาทีเดิน มีรถประจำทางสาย 49 และ 50 รถรางสาย 32 และ 82 จอดที่ป้ายสถานีหน้าคลินิก ชื่อ Imprimerie / Drukkerij ซึ่งอยู่ตรงข้ามคลินิกพอดี